Door gebruik te maken van de diensten van De Wandelfactor worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt.  De Wandelfactor streeft een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens na. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

De Wandelfactor, gevestigd aan Haagwinde 19, 5262 KZ Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dewandelfactor.nl

Haagwinde 19, 5262 KZ Vught

+31 681402180

M. Storms is de Functionaris Gegevensbescherming van De Wandelfactor. Zij is te bereiken via merlijn@dewandelfactor.nl

De Wandelfactor hecht veel waarde aan open en transparante communicatie. De basis van een goede samenwerking begint met goed onderling overleg. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn ten aanzien van bepaalde zaken, laten we eerst met elkaar in contact treden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Wandelfactor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Extra voor bedrijven: btw nummer, KvK inschrijfnummer, IBAN e.d.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Wandelfactor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Dit is enkel van toepassing voor het verslag dat gemaakt wordt van de coaching, bedoeld voor eigen gebruik en administratie. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. In geval van zakelijk coachen, wordt er soms terugkoppeling van voortgang gevraagd. Hierbij wordt gewerkt met geheimhoudingsplicht en wordt alleen teruggekoppeld wat client goedkeurt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Wandelfactor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– De Wandelfactor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, zoals facturen met persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Wandelfactor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Wandelfactor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Wandelfactor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij wordt een termijn van 2 jaar aangehouden, aangezien cliƫnten nog wel eens contact opnemen voor vervolgafspraken. De Wandelfactor is verplicht, zoals iedere onderneming, in het kader van administratie en belastingaangifte, facturen met persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Wandelfactor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien er gecoacht wordt met werknemers van bedrijven, dan zijn deze gegevens bekend. Er zal enkel teruggekoppeld worden aan de werkgever wat overeengekomen is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Wandelfactor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Wandelfactor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar merlijn@dewandelfactor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Wandelfactor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Wandelfactor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via merlijn@dewandelfactor.nl