Deze algemene voorwaarden zijn met zorg opgesteld. De Wandelfactor hecht primair zeer aan open, transparante en respectvolle communicatie. Het uitgangspunt is dat partijen met goede communicatie de basis leggen voor een fijne samenwerking. Vanuit daar is er veel mogelijk in goed onderling overleg.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: De Wandelfactor die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren;
opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook.
cliënt: degene die deelneemt aan het coaching- of begeleidingstraject (tevens soms ook opdrachtgever)

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. OFFERTES/bedenktijd

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hier vandoor de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3. Voor particulieren worden prijzen inclusief btw genoemd in de communicatie;
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

5. Na het aangaan van de overeenkomst, mondeling toegezegd of schriftelijk, is er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten die per offerte bevestigd zijn en niet wanneer de client binnen deze periode al aan het traject heeft deelgenomen. Annuleren dient schriftelijk binnen die termijn gedaan te worden.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden uitvoert;
2. Partijen beogen nadrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
3. De opdrachtnemer deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering van het werk geheel zelfstandig.

Zij verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever;
4. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hierbij is opdrachtnemer onder meer afhankelijk van inzet en vooruitgang client;
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
8. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door opdrachtnemer resp. die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder werkruimte.

ARTIKEL 5. UITVOERINGSTERMIJN

1. Opdrachtnemer plant de diensten met opdrachtgever/client in. Hierbij is zij afhankelijk van toelaatbaarheid in de agenda van client om tot overeenstemming te komen. Het is wenselijk dat de afspraken binnen een nader overeen te komen tijdsbestek worden ingepland. Hiertoe dienen opdrachtnemer en opdrachtgever/client inspanning te plegen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk bij het uitlopen van het traject bij gebrek aan inspanning vanuit client. Opdrachtnemer zal op haar beurt opdrachtgever informeren bij agenda technische uitdagingen. Goed onderling overleg blijft de basis voor De Wandelfactor.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;


2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning,

dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met persoons-en clientgegevens. Indien opdrachtgever het wenselijk acht terugkoppeling te krijgen over voortgang client, in het kader van verzuim of preventie, wordt onderling afgestemd met client welke informatie verschaft mag worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met geheimhoudingsplicht.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,-handelsnaam-, of andere rechten van
intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Alle content op de website (tekst, foto’s etc) en marketing materiaal (flyers, logo etc) mag niet gekopieerd worden voor eigen gebruik. Niet zonder toestemming en niet zonder dat duidelijk is waarvoor dit wordt gebruikt. Neemt u aub contact op via de website.

ARTIKEL 9. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
3. In  geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

ARTIKEL 10. INCASSOKOSTEN

1. In geval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom;
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 12. ANNULERING/ BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het betreffende begeleidings- of coachingstraject te voldoen;
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een begeleidings- of coachings traject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;
5. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Gezien de afhankelijkheid van weersomstandigheden bij het buiten begeleiden/coachen van cliënten, zijn annuleringen of verplaatsingen alleen geldig bij zware weersomstandigheden. Door KNMI gegeven meldingen vanaf code geel zijn hierbij leidend. Gewone regenval, matig tot heviger vallen hier niet onder. Partijen gaan met elkaar in overleg voor alternatieven bij zware omstandigheden.

ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

ARTIKEL 14. GESCHILLENBESLECHTING

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

ARTIKEL 15. DISCLAIMER

1. De Wandelfactor begeleidt en coacht cliënten met levensvraagstukken. De coaching is toekomst- en resultaatgericht. De intentie van opdrachtnemer is de client verder te helpen in zijn/haar persoonlijke proces vanuit het hier en nu. Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat client zelf verantwoordelijkheid neemt of reeds heeft genomen op het gebied van (zwaardere) therapie. In sommige gevallen is coaching niet afdoende ten aanzien van de problematiek. De Wandelfactor neemt dan ook afstand van verwachtingen en oplossingen die liggen op het gebied van traumaverwerking, persoonlijkheidsstoornissen e.d. en is niet aansprakelijk voor het verloop of uitkomst van het begeleidings- of coachingstraject. Mocht opdrachtnemer inschatten dat de besproken materie te complex is voor coaching en de situatie vraagt om inschatting van een arts of therapeut, zal zij dit tegen client aanhouden en deze doorverwijzen. In dat geval kan het coachingstraject worden vervolgd nadat client klaar is voor coaching die gericht is op de toekomst. Met respect voor het verleden en wat er heeft plaatsgevonden kan men dan verder op zijn pad.